Bài viết mới

Trang1 2 3 ... 10
1
Kinh Châu Bắc (21000) / Đăng đàn bái nho tương
Last post by hayquen06 - Hôm qua lúc 10:30 PM
Tên Q: Đăng đàn bái nho tương
ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Cam Ninh xuất chinh, điểm doanh trận Ngô 5000.
Địa điểm: Thủy Kính Trang - Kinh Châu
Vật phẩm nhận được: hoàng lão tư viễn bào ( trí +43, công -4, Lv126), nón phan thiên ( trí+42, công -4, Lv126)
Nhiệm vụ tiếp theo: Hỏa thiêu Thục doanh 700 dặm
Nội dung nhiệm vụ:
1. Vào Thuỷ Kính Trang nói chuyện với Khiêu Đình trướng , chọn phe Ngô.
2. Vào quân trướng Tế đàn Xuất sư đối thoại với Trình Bỉnh, đồng ý giúp đỡ.
3. Đến Lâm Giang đình (Kinh Bắc) đối thoại với Lục Tốn.
4. Trở về quân trướng Tế đàn Xuất sư xảy ra đối thoại đồng ý tìm 30 trúc đàn kiến mộc (Nữ Di Lăng - Rừng Hao Đình).
5. Tìm đủ trở về quân trướng bên cạnh đối thoại với Nghệ nhân tùy quân đồng ý tìm 1 Vũ hoa thạch (Tây Thục thủy sư - đường thủy Di Lăng).
6. Tìm được trở về quân trướng đối thoại với Nghệ nhân tùy quân nhiều lần nhận được Binh phù đô đốc.
7. Ra ngoài tiến về phía tế đàn đối thoại với Hám Trạch thì hoàn thành nhiệm vụ.
2
Kinh Châu Bắc (21000) / Cam Ninh xuất chinh
Last post by hayquen06 - Hôm qua lúc 10:09 PM
Tên Q: Cam Ninh xuất chinh
ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ  Tôn Hoàn đại bại, điểm doanh trận quân Ngô 5000.
Địa điểm: Thủy Kính Trang - Kinh Châu
Vật phẩm nhận được: Lv102 đại chùy (công +42, mẫn -4, thuộc tính +3)
Nhiệm vụ tiếp theo: Đăng đàn bái nho tương
Nội dung nhiệm vụ:
1. Vào Thuỷ Kinh Trang nói chuyện với Khiêu Đình trướng , chọn phe Ngô.
2. Vào quân trướng Tế đàn Xuất sư đối thoại với Trương Chiêu, đồng ý giúp đỡ.
3. Vào quân trướng trại Di Lăng đối thoại với Cam Ninh đồng ý tìm 50 cỏ phấn ( Tây Thục tiên phong - rừng Di Lăng ).
4. Tìm đủ trở về đối thoại Cam Ninh đồng ý tìm 50 nhẫn đông ( Sơn tặc Bạch Đế - Quỳ Quan). Tìm đủ trở về đối thoại Cam Ninh đồng ý giúp đỡ.
5. Đến rừng Hao Đình (1550,800) xảy ra đổi thoại, có 2 lựa chọn
a. Giúp Hạ Tuân: chiến đấu với Trương Bào anh dũng, thảo ngô tinh binh x9 ( tiếp viện: thảo ngô tinh binh x3)
b. Giúp Chu Bình: chiến đấu với Quan Hưng phẫn nộ, thảo ngô tinh binh x9 ( tiếp viện: thảo ngô tinh binh x3)
6. Thắng lợi trở về quân trướng trại Di Lăng đối thoại với Cam Ninh.
7. Quay lại rừng Hao Đình (1943,1473) xảy ra đối thoại, Cam Ninh bị thương gia nhập đội ngũ ( cho xuất chiến).
8. Đến đường thủy Di Lăng tới (482,415) chiến đấu với Binh man ngũ khê x4, Điêu nữ ngũ khê x4.
9. Thắng lợi di chuyển tới (2243,371) chiến đấu với Sa Ma Kha, Binh man ngũ khê x7.
10. Thắng lợi đến Phú Trì Khẩu (228,771) chiến đấu với Sa Ma Kha, Điêu nữ ngũ khê x7.
11. Thắng lợi tiếp tục chiến đấu với Sa Ma Kha, Binh man ngũ khê x5, Điêu nữ ngũ khê x4. ( Tiếp viện Binh man ngũ khê x2, Điêu nữ ngũ khê x2).
12. Thắng lợi tiến lại gần gốc cây xảy ra đối thoại, Cam Ninh bị thương rời khỏi đội ngũ.
13. Trở về quân trướng Tế đàn Xuất sư đối thoại với Tôn Quyền, tiếp tục đối thoại Trương Chiêu thì hoàn thành nhiệm vụ.
3
Kinh Châu Bắc (21000) / Tôn Hoàn đại bại
Last post by hayquen06 - Hôm qua lúc 09:07 PM
Tên Q: Tôn Hoàn đại bại
ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Tôn Quyền xưng thần, điểm doanh trận quân Ngô 5000 và phải gia nhập quân đoàn
Địa điểm: Thủy Kính Trang - Kinh Châu
Vật phẩm nhận được: Lv80 phất trần (trí +48, phòng -25, chức tính +2, chuyển sanh võ tướng chuyên dùng ), exp 1%.
Nhiệm vụ tiếp theo: Cam Ninh xuất chinh
Nội dung nhiệm vụ:
1. Vào Thuỷ Kinh Trang nói chuyện với Khiêu Đình trướng , chọn phe Ngô.
2. Đến rừng Hao Đình tiến vào binh trướng nói chuyện với Tôn Hoàn, tiếp đó xuống phía dưới bên trái nói chuyện với Tôn Hoàn, đến rừng Nghi Đô.
3. Đến rừng Nghi Đô bên dưới, sau khi qua cầu di chuyển sang trái tại 402:2275 nói chuyện với Tôn Hoàn, Tôn Hoàn bị thương gia nhập đội ngũ ( cho xuất chiến ), đi qua cầu xảu ra đối thoại chiến đấu với thảo Ngô tinh binh x4.
4. Sau khi thắng lợi di chuyển tới (1200, 2000) vào chiến đấu với Trương Nam, thảo Ngô tinh binh x4.
5. Thắng lợi di chuyển tới (1300, 2000) vào chiến đấu với Trương Bao anh dũng , thảo Ngô tinh binh x4
6. Thắng lợi di chuyển tới (1450, 1750) vào chiến đấu với Quan Hưng Phẫn nộ, Phùng Tập phẫn nộ, thảo Ngô tinh binh x3
7. Thắng lợi di chuyển tới (1350, 1650) vào chiến đấu với tiên phong Ngô Ban, thảo Ngô tinh binh x5.
8. Thắng lợi di chuyển tới (950, 1000) vào chiến đấu với Phùng Tập, Trương Nam, thảo Ngô tinh binh x4.
9. Sau khi thắng lợi di chuyển tới (950, 900) vào chiến đấu với thảo Ngô tinh binh x4 (tiếp viện: thảo Ngô tinh binh).
10. Thắng lợi di chuyển tới (1100, 650) vào chiến đấu với tiên phong Ngô Ban, thảo Ngô tinh binh x5 (tiếp viện: Trương Bao anh dũng).
11. Sau khi thắng lợi di chuyển tới (1100, 600) vào chiến đấu với thảo Ngô tinh binh x5.
12. Thắng lợi di chuyển tới (1250, 600) vào chiến đấu với tiên phong Ngô Ban, Phùng Tập, Trương Nam, thảo Ngô tinh binh x7 ( tiếp viện: Quan Hưng phẫn nộ, Trương Bao anh dũng).
13. Thắng lợi di chuyển tới rừng Hao Đình (500, 1450) vào chiến đấu với tiên phong Ngô Ban, thảo Ngô tinh binh x6. Thắng lợi tiếp tục chiến đấu với thảo Ngô tinh binh x8.
14. khi thắng lợi di chuyển tới (500, 1200) vào chiến đấu với Phùng Tập, Trương Nam, thảo Ngô tinh binh x6, thắng lợi tiếp tục chiến đấu với Quan Hưng phẫn nộ, Phùng Tập, thảo Ngô tinh binh x6.
15. Sau khi thắng lợi di chuyển tới (400, 1000) vào chiến đấu với tiên phong Ngô Ban, thảo Ngô tinh binh x6, thắng lợi tiếp tục chiến đấu với Trương Nam, thảo Ngô tinh binh x6.
15. Sau khi thắng lợi di chuyển tới (400, 1000) vào chiến đấu với tiên phong Ngô Ban, thảo Ngô tinh binh x6, thắng lợi tiếp tục chiến đấu với Trương Nam, thảo Ngô tinh binh x6
16. Thắng lợi di chuyển tới (350, 950) vào chiến đấu với thảo Ngô tinh binh x8, thắng lợi tiếp tục chiến đấu với Quan Hưng phẫn nộ, thảo Ngô tinh binh x7.
17. Di chuyển tới (900, 450) vào chiến đấu với Trương Bao anh dũng, Quan Hưng phẫn nộ, thảo Ngô tinh binh x5. Sau khi thắng lợi di chuyển tới tiễn lâu rừng Tiêu Đinh nói chuyện, vào chiến đấu với Ngô Ban, Phùng Tập, Trương Nam, thảo ngô tinh binh x7 ( tiếp viện: tiên phong Ngô Ban, Quang Hưng phẫn nộ, Trương Bào anh dũng, thảo Ngô tinh binh x3).
18. Sau khi thắng lợi Tôn Hoàn bị thương rời khỏi đội ngũ, tiếp tục nói chuyện với Tôn Hoàn.Trở về Dinh Quân Xuất Xứ đối thoại Tôn Quyền thì hoàn thành nhiệm vụ
4
Kinh Châu Bắc (21000) / Tôn Quyền xưng thần
Last post by hayquen06 - Hôm qua lúc 08:03 PM
Tên Q: Tôn Quyền xưng thần
ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Khiêu Đình Đại Chiến, điểm doanh trận quân Ngô 5000.
Địa điểm: Thủy Kính Trang - Kinh Châu Bắc
Vật phẩm nhận được: Giao long đại nộ ( phòng +80, mẫn +6、Lv15, bạo kích 17%, không thể giao dịch),
Nhiệm vụ tiếp theo: Tôn Hoàn đại bại
Nội dung nhiệm vụ:
1. Vào Thuỷ Kinh Trang nói chuyện với Khiêu Đình trướng , chọn phe Ngô .
2. Vào quân trương đối thoại với Tôn Quyền, đồng ý giúp đỡ, Triệu Tư gia nhập đội ngũ
3. Đến cầu Khổng Tước Đài đối thoại với Tào Phi, trả lời 6 câu hỏi ( 1-3-1-2-2-1 )
4. Quay về đối thoại với Tôn Quyền, giúp tìm 40 Giang Nam Mỹ Ngọc (đánh khoáng ngọc mỏ long thủ sơn mix ra). Sau đó đem về nói chuyện với Tôn Quyền xong nói chuyện tiếp với Triệu Tư hoàn thành nhiệm vụ
5
Ích Châu (25000) / Giai Ngẫu Thiên Thành
Last post by hayquen06 - Hôm qua lúc 07:13 PM
Tên Q: Giai Ngẫu Thiên Thành
Điều kiện nhiệm vụ: không
Địa Điểm: Ích Châu, Quỷ môn quan
Vật phẩm nhận được: Chân tinh bào ( Lv.105, Trí lực + 26, nhanh nhẹn + 5 )
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến quỷ môn quan đối thoại với Giả Ngẫu vào chiến đấu với Minh Bức Vương, Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường, Minh sai x 4.
2. Thắng lợi đi đến ngôi nhà nhỏ rừng Từ Trung đối thoại với Cổ Đại Ma đồng ý giúp đỡ.
3. Đến phổ hộ thành Ba Quận đối thoại với Huyện Lệnh vào chiến đấu với Binh Ba Quận x10, thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.
6
Tools khác / Daniel Levy: Is there more to ...
Last post by thanhthuy02 - Th04 04, 2020, 02:55 PM
Daniel Levy: Is there more to Tottenham chairman's decision to cut non-playing staff wages?[/b]
Tottenham chairman Daniel Levy's decision to cut the wages of 550 non-playing staff has been roundly criticised - Joe Townsend looks at why there could be more to it- According to the website free soccer tips page!

What are people angry about?[/b]
Given the current climate, it's understandable to jump lớn the conclusion that football is pure evil when Tottenham chairman Daniel Levy announces a 20 percent pay cut for 550 non-playing staff, use of the government's furlough scheme, and nothing about reduction in player wages.
Newcastle and Norwich, by the way, have also announced that they are planning to use the Coronavirus Job Retention Scheme, whereby the state pays 80% of salary up lớn a monthly limit of £2,500.
Those clubs' actions have started a debate about whether top-flight clubs earning hundreds of millions of pounds in tivi revenue are the kind of firms that the government was intending lớn help when it set up its unprecedented bail-out package. That is perhaps for a soccer betting tips page.
But Spurs' announcement drew a vitriolic reaction in comparison to Norwich and Newcastle, for good reason.
Just a few short hours after Levy's statement, the club's annual accounts were released, showing that he had been awarded a £3m bonus for the completion of Tottenham's new stadium, on top of the £4m salary which already makes him the Premier League's highest paid executive.

Unlike Newcastle and Norwich, Spurs are a footballing behemoth - they ranked as the world's eighth richest club in terms of turnover in the most recent edition of the Deloitte Football Money League.
And while we're on the topic of wealth, the 2019 Sunday Times Rich List recorded the net worth of Tottenham owner Joe Lewis, a tax exile, at £4.358bn. It would be unfair not lớn mention here that Newcastle are of course owned by billionaire retailer Mike Ashley.
The only real debate since Spurs' announcement has been about where to aim the rage: Levy; Lewis; Tottenham; football executives; football clubs; footballers; big business (to list just a few).
Levy made the announcement, so let's stick with him. But let's do our best to put the rage lớn one side for a few minutes and think about the why, because he absolutely would have been prepared for the reaction that has followed.
 
7
Tools khác / Decision day for English footb...
Last post by thanhthuy02 - Th04 03, 2020, 09:49 AM
Decision day for English football with indefinite suspension considered alongside calls for player wage cuts[/b]
English football faces another defining day as the professional game prepares to consider an indefinite suspension due to the coronavirus pandemic, while pressure builds for players lớn accept wage cuts or deferrals- According lớn the soccer handicap tips page!

Premier League clubs will gather via conference call for a shareholders' meeting on Friday morning, where it is expected they will be briefed on discussions between the league, the English Football League and the players' union, the Professional Footballers' Association, concerning player wage cuts or deferrals to mitigate the financial impact of the Covid-19 outbreak.
Consideration will be given to an indefinite suspension of the professional game in England rather than a fixed date, with the landscape having shifted significantly since March 19 when the decision was taken to suspend until at least April 30.
Clubs from the Premier League lớn League Two have already placed non-playing staff on furlough leave under the Government's coronavirus job retention scheme which pays 80 percent of an employee's monthly salary up to a maximum of £2,500. You can prefer the soccer vip tip win page!
Pressure is mounting on the PFA from the Premier League and the EFL lớn agree lớn measures under which players make some form of sacrifice, with Tranmere chairman and former Football Association chief executive Mark Palios saying a collective agreement was "absolutely essential".

The sport is also facing external pressure, with the chair of the Digital, Culture, Media and Sport committee Julian Knight having written to Premier League chief executive Richard Masters calling for action on player wages.
Knight says that clubs which furlough non-playing staff but do not impose cuts on player wages should be subjected lớn a windfall tax if they do not change approach by next Tuesday, April 7.
"The purpose of the coronavirus job retention scheme is not lớn support the economics of Premier League clubs," Knight wrote.
"Your organisation should be role modelling a responsible approach rather than tolerating divisive practices.
"European clubs, including Bayern Munich, Juventus and Barcelona, have shown that it is possible to reach an agreement with players whereby they agree to take pay reductions for a set period. I would like to request that the PL seek to broker an agreement between member clubs to change their approach."
Bournemouth manager Eddie Howe and his Brighton counterpart Graham Potter have agreed to wage cuts in the last two days, along with other senior staff at those clubs, but the PFA is under pressure to advise its members lớn do the same.
From the PFA's side, its view is that it is representing the position of all of its members, many of whom do not earn vast sums of money and in some cases play for clubs where there has been a failure lớn pay wages for other reasons in the past.
It favours a consistent approach lớn deferrals and wants to ensure clubs are asking for them out of genuine need.
The FA is due to announce steps it is preparing to take in due course. In a statement released on Thursday afternoon, the national governing body said: "We want lớn ensure that we take the appropriate course of action lớn support the wider organisation and our employees."
As well as cuts and deferrals, the issue of extending player contracts beyond June 30 is also being discussed, with the intention still being to complete the 2019-20 season in the summer months, behind closed doors if necessary.
FIFA and UEFA have set up working groups to look at this issue, with the general secretary of world players' union FIFPRO Jonas Baer-Hoffmann saying earlier this week that a "harmonisation" was being sought whereby contracts are extended until the point the season actually ends.
 
8
Lương Châu (24000) / Mã phu độc ác
Last post by hayquen06 - Th04 01, 2020, 06:19 PM
Tên Q: Mã phu độc ác
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành Q Người Bạch Diện thư sinh
Địa Điểm:Lương Châu, Thành Đôn Hoàng
Vật phẩm nhận: Exp
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến đường lớn Đôn Hoàng đối thoại với Mã phu đồng ý tìm: 8 tơ lụa trân di ( Hoang Mạc Doanh - Sa mạc Ngọc Môn ), 1 tuấn mã, 3 bình gốm trân truyền ( Biên Quân Quan - Sa mạc Ngọc Môn )
2. Tìm đủ đưa cho Mã phu tiến hành chiến đấu, thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ
9
Tools khác / Ole Gunnar Solskjaer has plans...
Last post by thanhthuy02 - Th04 01, 2020, 10:21 AM
Ole Gunnar Solskjaer has plans to return[/b]
Boss Ole Gunnar Solskjaer insists he is fully prepared for when Manchester United return lớn action and says he is in regular communications with his players and coaching staff- According lớn free soccer tips page!

United, along with the rest of the Premier League and EFL, are waiting to resume the season after it was postponed due to the coronavirus outbreak.
Elite football in England has been postponed until April 30 at the earliest while the National League has been halted indefinitely.
Solskjaer is keeping in contact with his squad and staff and knows it is vital to remain ready to return.
"Of course, I'm used to seeing them every day for hours and hours, so it's different," he told soccer tips every day page.

"I just keep in touch with them on WhatsApp groups and messages, and we plan for whenever we get back and what kind of sessions for when we do start.
"But it's such an unknown and we don't really have an idea and are not 100 per cent about when we'll start.
"That's the good thing now with technology and we're lucky in that sense.
"We can keep in touch and see each other. We can send messages and get a reply quickly, and we can do the old-fashioned phone call sometimes and speak just on the phone. So we keep in touch regularly."
But, for now, Solskjaer is enjoying spending time with his family until United are able lớn play again.
He added: "I'm good. The family is good. One of the downsides of football is you don't get too much time with your family and the flip side now is you get loads of time with them. It's been nice lớn spend some time with them."
 
10
Admin update phần thưởng 50 NPC giùm với ạ
Trang1 2 3 ... 10