P-TS Online Community

Thế giới P-TS Online => Thông tin, giới thiệu P-TS Online => Tác giả chủ đề:: Conquest312 vào Th08 08, 2020, 08:47 PM

Tiêu đề: Hệ thống Npc trong các rừng của các Phụng ấp tại P-TS Online
Gửi bởi: Conquest312 vào Th08 08, 2020, 08:47 PM
Hệ thống Npc trong các rừng của các Phụng ấp tại P-TS Online
- Vũ Xương sẽ chỉ xuất hiện các Npc thuộc Ngụy.
- Giang Lăng sẽ chỉ xuất hiện các Npc thuộc Thục.
- Sài Tang sẽ chỉ xuất hiện các Npc thuộc Đông Ngô.
- Nhu Tu sẽ chỉ xuất hiện các Npc thuộc Khăn Vàng.
- Công an sẽ chỉ xuất hiện các Npc thuộc Du Hiệp.
- Ngoài ra, mỗi rừng của các Phụng ấp sẽ có thêm trận gặp Npc Vong Cốt ĐTQuân (có cơ hội drop item áo ATK 160).
(https://i.imgur.com/CEuW3fQ.png)(https://i.imgur.com/1X8cmma.png)(https://i.imgur.com/EKHH2Dp.png)(https://i.imgur.com/T5sAZaz.png)(https://i.imgur.com/J9vrk1F.png)