P-TS Online Community

Tổng hợp nhiệm vụ => Tịnh Châu (20000) => Tác giả chủ đề:: Huỳnh Anh vào Th.01 08, 2019, 08:04 sáng

Tiêu đề: Triệu Viên Khương chống trả quân Viên Thiệu
Gửi bởi: Huỳnh Anh vào Th.01 08, 2019, 08:04 sáng
Tên Q: Triệu Viên Khương chống trả quân Viên Thiệu
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Bình Châu, Sơn Động Tây Hà.
Vật phẩm có được: Kim Tỏa của Triệu Viên Khương
Nội dung nhiệm vụ:
Ta đối thoại với Triệu Viên Khương tại Sơn Động Tây Hà, đồng ý giúp đỡ ông ta.
Ta đi đến từng thứ 2 của Rừng Cây Cao Đô, gặp và chiến đấu với Thẩm Phối, Phùng Kỷ, Tưởng Nghĩa Cừ, Nghiêm Kính, Tô Do.
Sau khi thắng lợi ta đến Sơn Động Nha Quan, trong động ta đối thoại với Tữ Thụ và vào chiến đấu với Nghiêm Nhan, Cao Lãm, Tữ Thụ, Hứa Du, Thuần.Nh.Quỳnh, Văn Xú.
Thắng lợi ta trở về tìm Triệu Viên Khương thì hoàn thành nhiệm vụ.