P-TS Online Community

Tổng hợp nhiệm vụ => Tiên Giới (59000) => Tác giả chủ đề:: P-TS Online vào Th04 26, 2022, 05:59 AM

Tiêu đề: Thập Đại Tài Nữ Tam Quốc (P-TSOnline v11.0)
Gửi bởi: P-TS Online vào Th04 26, 2022, 05:59 AM
Tên Q: Thập Đại Tài Nữ Tam Quốc
Điều kiện nhiệm vụ: Tái Sinh Lv. 120
Địa điểm: Đỉnh Núi Tiên Ẩn, Tiên Giới
Vật phẩm nhận được: 10 Điểm Trạng Thái và 10 Điểm Kỹ Năng
Video Hướng Dẫn: Link Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=rdnuJBXCEgo&list=PLEk8r7U5kYI6P1WOdlNGVaupQI881YF3a)
Nội Dung Nhiệm Vụ:

Chuẩn bị 10 Tài Nữ Reborn 2 Lv. 200 theo danh sách dưới đây

(http://i.imgur.com/woCHySN.jpg) (https://imgur.com/woCHySN)