P-TS Online Community

Hình ảnh P-TS Online => Ảnh lưu trữ => Tác giả chủ đề:: Huỳnh Anh vào Th03 02, 2019, 12:11 PM

Tiêu đề: [Album] Pet Địa [Earth] Reborn 1-2-3
Gửi bởi: Huỳnh Anh vào Th03 02, 2019, 12:11 PM
Bàng Đức - Lv 131- Nơi bắt: Lương Châu

(https://i.imgur.com/32zNxXX.png)

Ba Đậu Yêu Huỳnh Kim Địa

(https://i.imgur.com/3Ocxs8V.png)

Cao Cán- LV 74 - Nơi bắt: Gate U Châu sang Bình Châu

(https://i.imgur.com/ex4Dee0.png)

Cao Lãm- LV92- Nơi bắt: Gate U Châu sang Bình Châu

(https://i.imgur.com/uM9l2Px.png)

Cao Thuận- LV111- Nơi bắt: Gate Hổ Lao Quan

(https://i.imgur.com/vRZqo3N.png)

Công Tôn Tập- LV121- Nơi bắt: Thôn Hà Sáo - Mông Cổ

(https://i.imgur.com/aCSB4VS.png)

Đặng Chi- LV82- Nơi bắt: Thành Đô - Ích Châu

(https://i.imgur.com/tqOWFIp.png)

Diêm Phố- LV92- Nơi bắt: Thành Nam Trịnh - Ích Châu

(https://i.imgur.com/uI5AcGe.png)

Doãn Giai- LV77

(https://i.imgur.com/NYNwA7I.png)

Đổng Chiêu- LV103 - Nơi bắt: Thành Hứa Xương - Việt Châu

(https://i.imgur.com/W9jF2ei.png)

Đổng Hoàng- LV102 - Nơi bắt: Gate Hổ Lao Quan

(https://i.imgur.com/h9wHYoR.png)

Đổng Mân- LV109 - Nơi bắt: Gate Hổ Lao Quan

(https://i.imgur.com/qsHGK4C.png)

Đổng Trác- LV150 - Nơi bắt: Thành Trường An - Quan Trung

(https://i.imgur.com/wXJdgOJ.png)

Đổng Việt- LV105 - Nơi bắt: Thành Lạc Dương

(https://i.imgur.com/Ivq12Z4.png)

Dương Ngang- Lv 89

(https://i.imgur.com/MdaKnmb.png)

Dương Nhâm - Lv93

(https://i.imgur.com/eXrFzEz.png)

Dương Phong -LV 90

(https://i.imgur.com/kFLcc3F.png)

Dương Tu- lv 134

(https://i.imgur.com/HJAjm3U.png)

Dương Tùng- LV 69

(https://i.imgur.com/DsCwOLs.png)

Dư Phu La- lv88

(https://i.imgur.com/vBIO8d1.png)

Gia Cát Quả - lv140

(https://i.imgur.com/vUgpuCc.png)

Hách Chiêu- Lv119

(https://i.imgur.com/LctEkDt.png)

Hàn Mãnh- Lv 92

(https://i.imgur.com/uFV9TZX.png)

Hà Qùy- LV 88

(https://i.imgur.com/5BGlM0g.png)

Hoa Hùng- Lv110

(https://i.imgur.com/04KWsKz.png)

Hồ Xa Nhi- lv88

(https://i.imgur.com/zDpvlHN.png)

Hồ Xích Nhi- lv96

(https://i.imgur.com/b6xcGly.png)

Khão Lỗ- lv131

(https://i.imgur.com/HcjlurD.png)

Khiên Chiêu - lv79

(https://i.imgur.com/LKW1W06.png)

Khổng Dung- lv36

(https://i.imgur.com/b0xQZ9l.png)

Khương Duy - Lv173

(https://i.imgur.com/PqWpuoE.png)

Khứ Ti- lv 94

(https://i.imgur.com/2ybewta.png)

Lỗ Tạp- lv 133

(https://i.imgur.com/gdqbv0s.png)

Lôi Đồng- 88

(https://i.imgur.com/MrYeSYz.png)

Lữ Bố- lv 150

(https://i.imgur.com/HAPairG.png)

Lưu Bị- lv 110

(https://i.imgur.com/p7cupoh.png)

Lưu Diệp- lv 113

(https://i.imgur.com/uiYjgh8.png)

Lưu Qúy- lv 92

(https://i.imgur.com/K59MOpD.png)

Lý Đại Mục- lv 66

(https://i.imgur.com/6VMXduK.png)

Lý Mông - Lv83

(https://i.imgur.com/XGlrd9P.png)

Lý Nho- Lv106

(https://i.imgur.com/Dc1A0Vn.png)

Lý Phu- Lv 78

(https://i.imgur.com/WolsL6M.png)

Lý Thuật - lv 96

(https://i.imgur.com/k5YYLBM.png)

Lý Túc- Lv91

(https://i.imgur.com/aImkXIp.png)

Mã Đại- Lv115

(https://i.imgur.com/DpXAhpF.png)

Mã Siêu-LV134

(https://i.imgur.com/1YlS7zs.png)

Mã Tương - Lv52

(https://i.imgur.com/AY2CF0j.png)

Nghiêm Bạch Hổ- Lv 101

(https://i.imgur.com/5SyVAPB.png)

Ngưu Phụ- Lv99

(https://i.imgur.com/SJKwiOW.png)

Nguyễn Vũ- Lv68

(https://i.imgur.com/TxKXPlp.png)

Nhan Lương- Lv121

(https://i.imgur.com/fSroPtq.png)

Phạm Sư Mạn- LV129

(https://i.imgur.com/onLN4TL.png)

Phạm Tầm - lv 125

(https://i.imgur.com/KaA0Abo.png)

Phàn Trù- Lv 94

(https://i.imgur.com/AGwrX1f.png)

Phùng Kỷ - Lv82

(https://i.imgur.com/ONbz2wk.png)

Qua Luân Tri

(https://i.imgur.com/iegR7gM.png)

Quách Đồ - Lv92

(https://i.imgur.com/5aD3pYF.png)

Quách Hoài- Lv112

(https://i.imgur.com/KkqG6Di.png)


Tiêu đề: Re: [Album] Pet Địa Reborn 1-2-3
Gửi bởi: Huỳnh Anh vào Th03 02, 2019, 12:52 PM
Quách Nữ Vương - Lv 104

(https://i.imgur.com/G0KZBxS.png)

Quách Viên- Lv104

(https://i.imgur.com/hnBo9al.png)

Quản Hợi - Lv78

(https://i.imgur.com/F4r54dT.png)

Quan Tác- Lv125 - Nơi Bắt: Phú hộ Quế Dương (23104)

(https://i.imgur.com/sDNCheh.png)

Tả Linh- Lv90

(https://i.imgur.com/ekv366w.png)

Tân Bình- Lv88

(https://i.imgur.com/Z3aLZLG.png)

Tào Chương- Lv126

(https://i.imgur.com/hFpy1ET.png)

Tào Duệ - Lv136

(https://i.imgur.com/u9yi1mQ.jpg)

Tập Trinh- Lv79

(https://i.imgur.com/LQavSuv.png)

Thạch Thí- Lv132

(https://i.imgur.com/1cwBCb1.png)

Thái Dương - Lv73

(https://i.imgur.com/XrBDVAU.png)

Thái Ung- Lv23

(https://i.imgur.com/PBwxj4V.png)

Thẩm Phối - Lv117

(https://i.imgur.com/5PGpAL0.png)

Thôi Châu Bình- Lv125

(https://i.imgur.com/utN9DTP.png)

Thôi Diễm- Lv126

(https://i.imgur.com/H7khle4.png)

Thư Thụ- Lv133

(https://i.imgur.com/QNXfdgC.png)

Thuần Vu Quỳnh- Lv94

(https://i.imgur.com/6S2FlVS.png)

Thương Thăng- Lv79

(https://i.imgur.com/LpOY4Uo.png)

Ti Trạm- lv88

(https://i.imgur.com/JZLHjf2.png)

Tiểu Kiều - Lv94

(https://i.imgur.com/QLFoWnZ.png)

Tiểu Kim- Lv123

(https://i.imgur.com/JacUyq7.png)

Tô Do-lv 89

(https://i.imgur.com/Io3ipVJ.png)
Tiêu đề: Re: [Album] Pet Địa Reborn 1-2-3
Gửi bởi: Huỳnh Anh vào Th03 02, 2019, 01:12 PM
Tống Bảo - Lv67

(https://i.imgur.com/xoLw53S.png)

Tống Kiến- Lv125

(https://i.imgur.com/g0cT3oV.png)

Trần Cung- Lv130

(https://i.imgur.com/AAa0HvE.png)

Triệu Ngung- lv89

(https://i.imgur.com/6BfTk7i.png)

Triệu Nghiễm- Lv92

(https://i.imgur.com/8IkHWNm.png)

Triệu Viên Khương- Lv93

(https://i.imgur.com/Xr7eGAb.png)

Trương Giác- Lv120

(https://i.imgur.com/n2Opzkd.png)

Trương Hợp- lv130

(https://i.imgur.com/CXOXTio.png)

Trương Lỗ - lv 124

(https://i.imgur.com/quMNP82.png)

Trương Nhậm- Lv125

(https://i.imgur.com/VBD99vx.png)

Trương Nhượng- Lv110

(https://i.imgur.com/BMhR1vs.png)

Trương Tú- Lv95

(https://i.imgur.com/G9VG7zd.png)

Trương Vệ- Lv81

(https://i.imgur.com/OWtPXdQ.png)

Trương Mạn Thành- Lv72

(https://i.imgur.com/mCjgLcS.png)

Trương Xuân Hoa- Lv106

(https://i.imgur.com/fSAZ3un.png)

Tự Hộc- Lv81

(https://i.imgur.com/GzE1sPb.png)

Tư Mã Chiêu- Lv182

(https://i.imgur.com/V4IRrMo.png)

Tư Mã Lãng- Lv68

(https://i.imgur.com/zt0JKdf.png)

Tư Mã Ý lv176

(https://i.imgur.com/WFRqZHb.png)

Tự Tông -Lv76

(https://i.imgur.com/DDpAi7a.png)

Từ Vinh- Lv91

(https://i.imgur.com/dUIVx9B.png)

Tưởng Nghĩa Cừ- Lv106

(https://i.imgur.com/nkAXKVE.png)

Văn Xú- Lv117

(https://i.imgur.com/QEiKg2e.png)

Viên Thuật - Lv88

(https://i.imgur.com/Wj1dwVt.png)

Viên Thượng- Lv78

(https://i.imgur.com/HA6v9SR.png)

Võ An Quốc- Lv79

(https://i.imgur.com/2QLlwvt.png)

Võ Châu- Lv100

(https://i.imgur.com/FiN4z3a.png)

Vu Độc- Lv70

(https://i.imgur.com/OJCKKNB.png)

Vương Dị- Lv160 (Bần Hộ Ký Huyện - 24173)

(https://i.imgur.com/jlDnmRY.png)

Vương Đồ- Lv72

(https://i.imgur.com/iXXoWY6.png)

Xa Tuấn- Lv109

(https://i.imgur.com/g1EOI9T.png)