P-TS Online Community

Tổng hợp nhiệm vụ => Ích Châu (25000) => Tác giả chủ đề:: Conquest312 vào Th01 09, 2019, 07:23 PM

Tiêu đề: 3 mưu kế của Bàng Thống
Gửi bởi: Conquest312 vào Th01 09, 2019, 07:23 PM
Tên Q: 3 mưu kế của Bàng Thống
Điều kiện NV: hoàn thành nhiệm vụ Tương hội sông Phù
Địa Điểm: thông độ Hà Manh Quan, Ích Châu.
Vật phẩm: điểm kinh nghiệm nhiều.
Nhiệm vụ tiếp theo: bảo đao chưa già
Nội dung nhiệm vụ:
Đến thông độ Hà Manh Quan đối thoại với Lưu Bị đồng ý giúp đở.
Vào cổng Bạch Thuỷ Quan đối thoại Dương Hoài (lưu ý phải đi vào cổng).
Trở về thông độ Hà Manh Quan đối thoại với Lưu Bị.
Đến Quan Thành Sơn Động đối thoại với Hướng Thông, đánh nhau với Cao Phái Dương Hoài, cự phủ binh x2, lân giáp binh x2.
Chiến đâu thắng lợi Đến Bạch Thuỷ Quan, xảy ra đối thoại, Sau đó ra bản đồ lớn từ rừng Bạch Thuỷ bên trái đi vào Bạch Thủy Quan đối thoại với Lưu Bị hoàn thành nhiệm vụ.