P-TS Online Community

Tổng hợp nhiệm vụ => Duyện Châu (13000) => Tác giả chủ đề:: Conquest312 vào Th01 09, 2019, 05:26 PM

Tiêu đề: Tài của Vương Tá
Gửi bởi: Conquest312 vào Th01 09, 2019, 05:26 PM
Tên Q: Tài của Vương Tá
ĐKNV: lv 25.
Địa Điểm: Lạc Dương, Diệp Thành, Việt Châu.
Vật phẩm có được: Tuân Tuân Úc mê
Quá Trình nv:
1. Đến quảng trường Lạc Dương, tại phổ hộ, đối thoại ví Hà Ngẩu.
2.Vào Thôn Vĩnh Xuyên đối thoại với Tuân Úc (đang đi bên ngoài), nhận đựơc thư của Tuân Úc.
3. Đến Diệp Thành trong quan phủ đối thoại với Viên Thiệu vào chiến đấu với Văn Xú ,Nhan Lương, Viên đàm,Viên Thượng, Viên Hy, Viên Thiệu thắng lợi được mũ phát kim ( mũ def lv 5)
4.Về Thôn Vĩnh Xuyên đối thoại với Tuân Úc.
5.Đến điểm binh đài Hứa Xương đối thoại với Tào Tháo hoàn thành nhiệm vụ.