P-TS Online Community

Tổng hợp nhiệm vụ => Cao Cự Lệ (56000) => Tác giả chủ đề:: BeBanhBeo vào Th01 07, 2019, 10:55 PM

Tiêu đề: Lễ Tế Thần Nước Cao Ly
Gửi bởi: BeBanhBeo vào Th01 07, 2019, 10:55 PM
Tên Q: Lễ Tế Thần Nước Cao Ly
Điều kiện nhiệm vụ: Không.
Địa điểm: Cao Cư Lệ, Quế Lẩu Bộ.
Vật phẩm có được: Điểm số kĩ năng + 1, điểm số năng lực + 1.
Quá trình nhiệm vụ:
Ta đến Cao Cư Lệ Quế Lẩu Bộ (56101) đối thoại với Bác Cố, đồng ý giúp đỡ.
Đến Chấn Hàn Sơn Động (56528), trong động ta tìm Y Di Mô, đối thoại với ông ta.
Vào chiến đấu với cự thú hệ địa.
Thắng lợi trở về (56101) tìm Bác Cố thì hoàn thành nhiệm vụ.