P-TS Online Community

Tổng hợp nhiệm vụ => Kinh Châu Nam (23000) => Tác giả chủ đề:: BeBanhBeo vào Th01 07, 2019, 11:37 PM

Tiêu đề: Viếng Ngọa Long
Gửi bởi: BeBanhBeo vào Th01 07, 2019, 11:37 PM
Tên nhiệm vụ: Viếng Ngọa Long (Ngọa Long điếu tang)
Điều kiện nhiệm vụ: Hoàn thành nhiệm vụ Chọc Giận Chu Du lần 3
Địa điểm: Kinh Nam, Thành Trường Sa.
Vật phẩm có được: Random 60, 70, 80 cân chì tùy.
Quá trình nhiệm vụ:
Ta đến Kinh Nam Thành Trường Sa trong ngôi nhà dân thường (23132) đối thoại với Huỳnh Tụ, đồng ý giúp đỡ.
Đến Ba Du Trại (23801), lúc qua Trại Môn, ta đối thoại với Đại Võ Quan.
Trở về (23132) đối thoại với Huỳnh Tụ, đồng ý giúp đỡ.
Ta đến Giang Linh Thành tại phú hộ (21107) đối thoại với Gia Cát Lượng, đồng ý giúp đỡ.
Giúp tìm Thịt Nạc (Dân Mộc Tộc-Mộc Tộc Trưởng), Rượu Kinh Sở (Binh Gi.Lăng) mỗi thứ một phần giao cho Gia Cát Lượng.
Ta đến Tử Song Trại tầng 3 (18815) trong Dinh Quân vào chiến đấu với Chu Thái, Hàn Đang, Hoàng Cái, Trình Phổ, Đội Trịch Tiêu 4 người.
Thắng lợi, từ Trại Môn Khẩu (18818) đi ra sẽ có đối thoại, đối thoại xong thì hoàn thành nhiệm vụ.