P-TS Online Community

Tổng hợp nhiệm vụ => Kinh Châu Nam (23000) => Tác giả chủ đề:: BeBanhBeo vào Th01 07, 2019, 11:36 PM

Tiêu đề: Hãn Tướng Thiên Sanh Phản Bội
Gửi bởi: BeBanhBeo vào Th01 07, 2019, 11:36 PM
Tên Q: Hãn Tướng Thiên Sanh Phản Bội
Điều kiện nhiệm vụ: Lv 25.
Địa điểm: Kinh Nam, Thành Trường Sa.
Vật phẩm có được: Ngụy Diên mê.
Nội dung nhiệm vụ:
1. Ta đến Kinh Nam Thành Trường Sa trong Quan Phủ đối thoại với Ngụy Diên, đồng ý giúp đỡ.
2. Ta đến nhà dân thường đối thoại với Huỳnh Tụ, trở về đối thoại với Ngụy Diên, giúp tìm Phong Động Đao (Tiệm rèn - Thành Tương Dương) đưa cho ông ta và vào chiến đấu với Thích Phổ, Hàn Huyền, Liêu Lập, Can Vi Binh 8 người.
3. Thắng lợi ta đến Hẽm Núi Lễ Linh đối thoại với Cường Kích Binh thì hoàn thành nhiệm vụ.