P-TS Online Community

Tổng hợp nhiệm vụ => Giao Châu (26000) => Tác giả chủ đề:: A Vi Võ vào Th01 07, 2019, 06:18 PM

Tiêu đề: Báu Vật Nam Việt
Gửi bởi: A Vi Võ vào Th01 07, 2019, 06:18 PM
Tên nhiệm vụ: Báu vật Nam Việt
Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25.
Địa điểm: Giao Châu, Phan Ngẫu Thành.
Vật phẩm có được: Tiên Nữ Đồ (trung thành +3).
Nhiệm vụ tiếp theo: Bảo Vật Cổ Quốc (https://forum.tsonline.net.vn/index.php/topic,40.0.html)
Quá trình nhiệm vụ:
Đến Giao Châu Phan Ngẫu Thành đối thoại với Nữ Tặc, đồng ý giúp đỡ.
Đến Rừng Trung Túc Vũ đối thoại với Lão Cư Lưu, giúp tìm Bích Tầm Phấn (T. Túc Doanh), Trà Nhuận Vị (Lính Nam binh) mỗi thứ 5 cái.
Giao cho Lão Cư Lưu được Ngõa Đáng Có Gai.
Trở về đối thoại với Nữ Tặc thì hoàn thành nhiệm vụ.