Thông tin chung

Công bố hệ thống

Các thông tin có liên quan đến P-TS Online và diễn đàn

Các thông tin có liên quan đến P-TS Online và diễn đàn

7 Bài viết
6 Chủ đề

Last post: Th11 30, 2021, 08:52 AM Re: Đôi lời tâm sự by Hitokin01

Giải đáp thắc mắc

Nơi ghi nhận các thắc mắc có liên quan đến P-TS Online và diễn đàn

Nơi ghi nhận các thắc mắc có liên quan đến P-TS Online và diễn đàn

18 Bài viết
13 Chủ đề

Last post: Th09 24, 2020, 11:30 AM Newbie by PTNQ

Ý kiến, đóng góp

Cùng nhau xây dựng thế giới Ba đậu yêu ngày càng phát triển hơn

Cùng nhau xây dựng thế giới Ba đậu yêu ngày càng phát triển hơn

14 Bài viết
7 Chủ đề

Last post: Th05 13, 2021, 07:28 PM Tham khảo ý kiến mở bài ... by namvps.com

Thiên lao

Nơi điểm danh các gamer cá biệt, các thành viên cá biệt

Nơi điểm danh các gamer cá biệt, các thành viên cá biệt

0 Bài viết
0 Chủ đề

Thế giới P-TS Online

Thông tin, giới thiệu P-TS Online

Giới thiệu P-TS Online và các vấn đề có liên quan đến thế giới Ba đậu yêu

Giới thiệu P-TS Online và các vấn đề có liên quan đến thế giới Ba đậu yêu

39 Bài viết
22 Chủ đề

Last post: Th01 19, 2022, 12:06 PM Re: Tháp Chấn Hà - 18 Tầ... by MapleTr

17 Bài viết
15 Chủ đề

Last post: Th05 08, 2021, 11:02 AM Xài ExtremeBot không đc by ganzipham

Tổng hợp nhiệm vụ

Hộp lưu trữ

Nơi lưu trữ những nhiệm vụ quan trọng của P-TS Online

Nơi lưu trữ những nhiệm vụ quan trọng của P-TS Online

0 Bài viết
0 Chủ đề

Thanh Châu (11000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Thanh Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Thanh Châu

36 Bài viết
36 Chủ đề

Last post: Th07 17, 2021, 12:55 PM Sự Đa Nghi Của Tào Tháo ... by MapleTr

U Châu (12000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực U Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực U Châu

156 Bài viết
153 Chủ đề

Last post: Th07 02, 2020, 04:28 PM Re: Thử gia gả con by game79

Duyện Châu (13000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Duyện Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Duyện Châu

85 Bài viết
80 Chủ đề

Last post: Th03 30, 2020, 09:37 PM Re: Tấn Ví Nguy Công by hayquen06

Quan Trung (14000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Quan Trung

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Quan Trung

39 Bài viết
34 Chủ đề

Last post: Th05 27, 2021, 12:29 PM Đánh Bại Quỷ Tần Vương (... by MapleTr

Từ Châu (15000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Từ Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Từ Châu

50 Bài viết
50 Chủ đề

Last post: Th01 10, 2019, 06:26 PM ID Map- Warp Từ Châu (15... by Huỳnh Anh

Di Châu (16000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Di Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Di Châu

10 Bài viết
10 Chủ đề

Last post: Th01 10, 2019, 06:31 PM ID Map- Warp Dị Châu (16... by Huỳnh Anh

Dương Châu (18000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Dương Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Dương Châu

82 Bài viết
81 Chủ đề

Last post: Th10 24, 2019, 11:34 AM Re: Đổng Tập và Hà Tề by hayquen06

Liêu Đông (19000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Liêu Đông

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Liêu Đông

23 Bài viết
23 Chủ đề

Last post: Th01 10, 2019, 06:51 PM ID Map- Warp Liêu Đông (... by Huỳnh Anh

Tịnh Châu (20000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tịnh Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tịnh Châu

15 Bài viết
14 Chủ đề

Last post: Th10 17, 2019, 09:03 PM Re: Lữ Bố lần đầu lập cô... by hayquen06

Kinh Châu Bắc (21000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Kinh Châu Bắc

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Kinh Châu Bắc

105 Bài viết
105 Chủ đề

Last post: Th02 01, 2021, 10:13 PM Kế của Lữ Mông by Conquest312

Kinh Châu Nam (23000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Kinh Châu Nam

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Kinh Châu Nam

15 Bài viết
15 Chủ đề

Last post: Th01 07, 2019, 11:42 PM Vụ nuôi tóc của Mã Cô Nư... by BeBanhBeo

Lương Châu (24000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Lương Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Lương Châu

27 Bài viết
27 Chủ đề

Last post: Th04 01, 2020, 06:19 PM Mã phu độc ác by hayquen06

Ích Châu (25000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Ích Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Ích Châu

77 Bài viết
75 Chủ đề

Last post: Th04 07, 2020, 10:41 AM Re: Sức mạnh chống Tào T... by hayquen06

Giao Châu (26000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Giao Châu

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Giao Châu

10 Bài viết
10 Chủ đề

Last post: Th01 08, 2019, 01:51 AM ID Map - WARP Giao Châu ... by A Vi Võ

Tắc Ngoại (27000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tắc Ngoại

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tắc Ngoại

7 Bài viết
7 Chủ đề

Last post: Th01 10, 2019, 07:54 PM ID Map- Warp Nội Mông (2... by Huỳnh Anh

Tây Vực (28000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tây Vực

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tây Vực

12 Bài viết
11 Chủ đề

Last post: Th10 29, 2019, 05:27 PM Re: Tìm căn cứ địa by hayquen06

Ti Lộ (29000

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Ti Lộ

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Ti Lộ

9 Bài viết
7 Chủ đề

Last post: Th10 29, 2019, 06:32 PM Re: Chư Tàn Tuyệt Vực by hayquen06

Nam Trung (30000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Nam Trung

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Nam Trung

28 Bài viết
27 Chủ đề

Last post: Th11 27, 2021, 12:26 AM Nam Man Tái Khởi by MapleTr

Tây Ninh (31000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tây Ninh

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tây Ninh

15 Bài viết
15 Chủ đề

Last post: Th01 11, 2019, 07:36 AM Bản đồ - ID map warp Tây... by Conquest312

Yến Nhiên (32000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Yến Nhiên

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Yến Nhiên

10 Bài viết
10 Chủ đề

Last post: Th01 11, 2019, 07:37 AM Bản đồ - ID map warp Yến... by Conquest312

7 Bài viết
5 Chủ đề

Last post: Th05 27, 2021, 12:54 PM Lời Thỉnh Cầu Của Nữ Oa ... by MapleTr

1 Bài viết
1 Chủ đề

Last post: Th10 13, 2019, 12:07 PM ID Map- Warp Dị Giới (34... by Huỳnh Anh

Bồng Lai Tiên Đảo (55000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Bồng Lai Tiên Đảo

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Bồng Lai Tiên Đảo

5 Bài viết
5 Chủ đề

Last post: Th05 27, 2021, 12:33 PM Thiên Ý (P-TSOnline v11.... by MapleTr

Cao Cự Lệ (56000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Cao Cự Lệ

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Cao Cự Lệ

5 Bài viết
5 Chủ đề

Last post: Th01 07, 2019, 10:55 PM Lễ Tế Thần Nước Cao Ly by BeBanhBeo

Oa Quốc (57000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Oa Quốc

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Oa Quốc

11 Bài viết
11 Chủ đề

Last post: Th01 10, 2019, 11:32 AM ID Map- Warp Kinh Ngụy Q... by Huỳnh Anh

Tiên Giới (59000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tiên Giới

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Tiên Giới

20 Bài viết
19 Chủ đề

Last post: Th07 17, 2021, 09:37 PM Tâm Ma Cõi Phật by MapleTr

Địa Phủ (60000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Địa Phủ

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Địa Phủ

21 Bài viết
20 Chủ đề

Last post: Th09 10, 2021, 05:44 PM Re: Quá Khứ Bi Thương Củ... by nguyencuuphu

Lĩnh Nam (61000)

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Lĩnh Nam

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực Lĩnh Nam

17 Bài viết
17 Chủ đề

Last post: Th01 08, 2019, 03:58 PM Đổng Trư Mã Viện by BeBanhBeo

Khu vực khác

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực khác

Các nhiệm vụ nhận được tại khu vực khác

6 Bài viết
6 Chủ đề

Last post: Th10 13, 2019, 12:11 PM Bản đồ ID Map- Warp Phật... by Huỳnh Anh

Hình ảnh P-TS Online

Ảnh lưu trữ

Nơi lưu trữ ảnh Npc reborn, skill, map,... của P-TS Online

Nơi lưu trữ ảnh Npc reborn, skill, map,... của P-TS Online

14 Bài viết
8 Chủ đề

Last post: Th06 23, 2021, 03:17 PM [Horse Collection] Bộ Sư... by MapleTr

Ảnh đẹp trong game

Ghi nhận các hình ảnh đẹp tại P-TS Online

Ghi nhận các hình ảnh đẹp tại P-TS Online

0 Bài viết
7 Chủ đề

Last post: Th01 06, 2020, 10:31 AM [Event] Vô địch giải thi... by Huỳnh Anh

Cộng đồng P-TS Online

Thảo luận chung

Khu vực thảo luận các vấn đề có liên quan đến P-TS Online

Khu vực thảo luận các vấn đề có liên quan đến P-TS Online

5 Bài viết
5 Chủ đề

Last post: Th04 13, 2020, 10:07 PM Cửu Thiên Huyền Nữ by Huỳnh Anh

Cộng đồng P-TS Online

Nơi để người chơi các tỉnh, thành phố trong cả nước điểm danh và tổ chức giao lưu với nhau

Nơi để người chơi các tỉnh, thành phố trong cả nước điểm danh và tổ chức giao lưu với nhau

1 Bài viết
1 Chủ đề

Last post: Th03 07, 2019, 11:40 PM Họp mặt anh em tại Sài G... by hoaimong

Tiệm trà

Nơi giao lưu trò chuyện, tâm sự, chia sẻ những kỷ niệm cùng P-TS Online

Nơi giao lưu trò chuyện, tâm sự, chia sẻ những kỷ niệm cùng P-TS Online

0 Bài viết
0 Chủ đề

Tiền trang

Khu vực mua bán, trao đổi item, pet,...

Khu vực mua bán, trao đổi item, pet,...

3 Bài viết
1 Chủ đề

Last post: Th11 30, 2021, 02:41 PM Re: TS có còn duy trì ko by Hitokin01

Các công cụ hỗ trợ

1 Bài viết
3 Chủ đề

Last post: Th08 30, 2021, 09:23 PM ExtremeBot P-TS Online (... by MapleTr

0 Bài viết
0 Chủ đề

0 Bài viết
0 Chủ đề

4 Bài viết
3 Chủ đề

Last post: Th12 01, 2021, 07:56 PM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DO DO ... by Hitokin01

3 Bài viết
3 Chủ đề

Last post: Th01 19, 2022, 12:29 PM Update January 19 - ICQ ... by icq678924920

Lưu trữ

Thùng rác

Nơi lưu trữ các bài viết vi phạm

Nơi lưu trữ các bài viết vi phạm

1,085 Bài viết
550 Chủ đề

Last post: Th01 18, 2022, 05:51 PM Update January 18 - ICQ ... by icq678924920

1,067 Posts in 984 Topics by 389 Members - Thành viên mới nhất: anhnam9x
Bài mới: "Update January 19 - ICQ ..." (Th01 19, 2022, 12:29 PM)
Những bài viết gần đây nhất !

Thành viên

Đang duyệt: 25 Khách, 0 Thành viên (12 Máy tìm kiếm)  - Thời điểm cùng đăng nhập - Hôm nay: 65 -  Từ trước: 342 (Th03 13, 2020, 05:47 AM)
Đang truy cập diễn đàn trong 15 phút qua: Google (12)