P-TS Online Community

Hình ảnh P-TS Online => Ảnh lưu trữ => Tác giả chủ đề:: Huỳnh Anh vào Th03 02, 2019, 04:03 PM

Tiêu đề: [Album] Pet Hỏa [Fire] Reborn 1-2-3
Gửi bởi: Huỳnh Anh vào Th03 02, 2019, 04:03 PM
Bá Ngọc Bắc Cung- Lv90

(https://i.imgur.com/WMw1o9J.png)

Bàng Dục-Lv124 - Nơi Bắt: Thôn Tửu Tuyền (24175)

(https://i.imgur.com/08HKCEa.png)

Bàng Hi- lv 103

(https://i.imgur.com/4Y6obNm.jpg)

Bàng Thống - Lv171 - Nơi Bắt: Quest Phụng Sồ Tài Cao (https://forum.tsonline.net.vn/index.php/topic,103.msg104.html#msg104) (61002)

(https://i.imgur.com/c9uYcz7.png)

BDY Hoàng Kim Hoả- Lv130

(https://i.imgur.com/5nyvJ2g.png)

Bỉnh Nguyên- Lv33

(https://i.imgur.com/8JI1abC.jpg)

Bồ Nguyên - Lv135

(https://i.imgur.com/qz44UJB.png)

Bộ Chất- Lv72

(https://i.imgur.com/MEAHv8P.jpg)

Cao Nhu-lv85

(https://i.imgur.com/kpy6Wf7.jpg)

Chu Linh- Lv69

(https://i.imgur.com/m04quCi.jpg)

Chu Phù- Lv101 - Nơi Bắt: Quest Lâm Ấp Kiến Quốc (https://forum.tsonline.net.vn/index.php/topic,275.0.html) (61002)

(https://i.imgur.com/ySSvwzW.png)

Chu Quang- lv 99

(https://i.imgur.com/cQ803Uj.jpg)

Chu Trị- lv 70

(https://i.imgur.com/ZYdWO4r.jpg)

Chúc Dung- lv131 - Nơi Bắt: Ngân Khánh Sơn (30106)

(https://i.imgur.com/76F7Od3.png)

Chung Diêu- Lv76

(https://i.imgur.com/tZc6Np6.jpg)

Cố Ung- lv64

(https://i.imgur.com/T13RAnY.jpg)

Công Tôn Toản- lv65 - Phổ Hộ Bình Nguyên (12134)

(https://i.imgur.com/V9HQqcU.png)

Đặng Hiền- Lv 88

(https://i.imgur.com/ov7wyTN.jpg)

Đặng Ngải- Lv135 - Nơi Bắt:

(https://i.imgur.com/U2h9bea.png)

Di Di- Lv94 - Nơi Bắt: Động Hải Tặc Ngụy Quốc (57528)

(https://i.imgur.com/2nhmkPz.png)

Diêm Nhu- Lv73 - Nơi Bắt: Tiệm Trà Hứa Xương (13283)

(https://i.imgur.com/Gbi8o0Z.jpg)

Điền Dự- Lv85 - Nơi Bắt: Nhạn Môn Quan (20402)

(https://i.imgur.com/2tsc9CV.jpg)

Điển Mãn- Lv110 - Nơi Bắt: Binh Trướng Hợp Phì (15706)

(https://i.imgur.com/p1YqoHC.png)
Tiêu đề: Re: [Album] Pet Hỏa Rb1-2
Gửi bởi: Huỳnh Anh vào Th03 02, 2019, 04:13 PM
Điền Phong- Lv131

(https://i.imgur.com/dyX3n8P.png)

Điển Vi- Lv135

(https://i.imgur.com/jW449qX.png)

Đỗ Kỳ- Lv90

(https://i.imgur.com/A4LwTTy.jpg)

Gỉa Hủ- -Lv115

(https://i.imgur.com/B2CdUst.png)

Giả Qùy- lv108

(https://i.imgur.com/8KJuoPS.jpg)

Hạ Hầu Đôn-lv 130

(https://i.imgur.com/Ikx1kR5.png)

Hạ Hầu Thượng-Lv97

(https://i.imgur.com/SL2BKu2.jpg)

Hạ Hầu Uyên- Lv128

(https://i.imgur.com/H2ju3L2.png)

Hàn Đương- Lv105

(https://i.imgur.com/vTLKK5c.png)

Hàn Hạo- Lv86

(https://i.imgur.com/G6hMbxg.jpg)

Hình Đạo Vinh- Lv81

(https://i.imgur.com/CHNbUJV.jpg)

Hô Trù Tuyền- Lv103

(https://i.imgur.com/9RgpYe0.jpg)

Hoàng Phủ Tung- Lv116

(https://i.imgur.com/UWPGDLg.png)

Hoàng Thừa Ngạn- Lv93

(https://i.imgur.com/LwpXC5O.png)

Hồng Minh- Lv78

(https://i.imgur.com/eOlCbDc.png)

Hứa Chử- Lv131

(https://i.imgur.com/nF5NEeN.png)

Hứa Du- Lv94

(https://i.imgur.com/hCmBi9a.png)
Tiêu đề: Re: [Album] Pet Hỏa Rb1-2
Gửi bởi: Huỳnh Anh vào Th03 02, 2019, 04:30 PM
Khâu Lực Cư- Lv43

(https://i.imgur.com/qvu8mGf.jpg)

Khu Liên- Lv132

(https://i.imgur.com/9EC9cgz.jpg)

Kim Đao Đại Trù- Lv20

(https://i.imgur.com/RYoxmGI.png)

Lâu Khuê- Lv85

(https://i.imgur.com/drTHD5Q.jpg)

Liễu Thụ Xuân- Lv70

(https://i.imgur.com/caKY3B5.jpg)

Lộ Chiêu- Lv74

(https://i.imgur.com/EV3Kqkg.jpg)

Lữ Bố- Lv150

(https://i.imgur.com/IjQwVBi.png)

Lữ Kiền- Lv91

(https://i.imgur.com/7HOWzyE.jpg)

Lương Hưng- Lv98

(https://i.imgur.com/rTVp7Mc.png)

Lữ Linh Khởi- Lv129

(https://i.imgur.com/5vL6cSi.png)

Lương Tập- lv89

(https://i.imgur.com/TvwzjS0.jpg)

Lưu Nhược- Lv92

(https://i.imgur.com/dDLkGZR.jpg)

Lưu Triển- Lv92

(https://i.imgur.com/aBV1tMl.jpg)

Lý Điển- Lv100

(https://i.imgur.com/GhOzcQC.png)

Lý Giác - Lv96

(https://i.imgur.com/jAnjfiD.jpg)

Lý Thông- Lv82

(https://i.imgur.com/KGGiRyy.jpg)

Mã Lãng- Lv114

(https://i.imgur.com/CWMHzxY.jpg)

Na Âu- Lv130

(https://i.imgur.com/CRGqsvh.png)

Ngô Chất- Lv91

(https://i.imgur.com/yyD8cfB.jpg)

Ngụy Tục- Lv89

(https://i.imgur.com/dgBxKmY.png)

Nhạc Tiến - Lv 112

(https://i.imgur.com/nKpZLYj.png)
Tiêu đề: Re: [Album] Pet Hỏa Rb1-2
Gửi bởi: Huỳnh Anh vào Th03 02, 2019, 04:39 PM
Phan Chương - Lv92

(https://i.imgur.com/JEF3PE0.jpg)

Phí Sạn- Lv 103

(https://i.imgur.com/MD9Ftvx.png)

Phó Cán- Lv 84

(https://i.imgur.com/HEsrDRq.jpg)

Phổ Tịnh- Lv146

 (https://i.imgur.com/uptv1oS.jpg)

Phù La Hàn- Lv117

(https://i.imgur.com/Yy7Osct.png)

 Phụng Nhi- Lv105

 (https://i.imgur.com/xko1OIG.jpg)

Quách Gia- Lv135

(https://i.imgur.com/EbJgcNl.png)

Quản Ninh- Lv32

(https://i.imgur.com/8bl0cE9.jpg)

Sử Hoán - Lv73

(https://i.imgur.com/kkrf1wN.jpg)
Tiêu đề: Re: [Album] Pet Hỏa Reborn 1-2-3
Gửi bởi: Huỳnh Anh vào Th03 08, 2020, 03:36 PM
Tần Mật- Lv77

(https://i.imgur.com/f4G4l12.jpg)

Tân Tì- Lv 49

(https://i.imgur.com/1XPFQMU.jpg)

Tào Chân- Lv103

(https://i.imgur.com/2g8fjhJ.jpg)

Tào Hồng- Lv104

(https://i.imgur.com/bxDuEpL.png)

Tào Hưu- Lv102

(https://i.imgur.com/0WQlXZZ.jpg)

Tào Phi- Lv105

(https://i.imgur.com/CFxVF4c.png)

Tào Tháo -LV150

(https://i.imgur.com/s7pKPp3.png)

Tào Xung-lv134

(https://i.imgur.com/TrIuEYs.png)

Tào Thuần- Lv94

(https://i.imgur.com/cPtEiQ1.jpg)

Thái Văn Cơ- Lv78

(https://i.imgur.com/b2W17d3.png)

Thành Công Anh- Lv102

(https://i.imgur.com/KxIH7aU.jpg)

Thiên Vạn- Lv101

(https://i.imgur.com/9lgFXsw.png)

Tiên Vu Phụ- Lv82

(https://i.imgur.com/KzIloG5.jpg)

Tiêu đề: Re: [Album] Pet Hỏa Reborn 1-2-3
Gửi bởi: Huỳnh Anh vào Th03 08, 2020, 03:40 PM
Tôn Trọng- Lv40

(https://i.imgur.com/gKhfnWh.jpg)

Tôn Thượng Hương- Lv100

(https://i.imgur.com/z8xwokE.png)

Trần Bại- Lv61

(https://i.imgur.com/4cAfva9.jpg)

Trần Đăng- Lv47

(https://i.imgur.com/BK2t3Gk.jpg)

Trần Kiểu- Lv82

(https://i.imgur.com/fwIOCuI.jpg)

Trần Quần- Lv105

(https://i.imgur.com/oKkRFJ5.png)

Triệu Nga- Lv91

(https://i.imgur.com/LU96yYa.png)

Triệu Ngang- Lv103

(https://i.imgur.com/yAidLFv.jpg)

Triệu Thụ Truân- Lv107

(https://i.imgur.com/moWsRXP.jpg)

Trình Dục- Lv115

(https://i.imgur.com/CyDNXBO.png)

Trịnh Hồn- Lv78

(https://i.imgur.com/S6nUA0K.jpg)

Trương Bào- Lv127

(https://i.imgur.com/Edg4Li4.jpg)

Trương Hỷ- Lv87

(https://i.imgur.com/ugDEthb.jpg)


Tiêu đề: Re: [Album] Pet Hỏa Reborn 1-2-3
Gửi bởi: Huỳnh Anh vào Th03 08, 2020, 03:52 PM
Trương Kí- Lv88

(https://i.imgur.com/cu4PXNc.jpg)

Trương Liêu- Lv134

(https://i.imgur.com/GHXhmBJ.png)

Trương Lương- Lv102

(https://i.imgur.com/WvKLm3u.png)

Trương Phi- Lv134

(https://i.imgur.com/vhJEVso.png)

Từ Hoảng- Lv132

(https://i.imgur.com/bkezXJV.png)

Tuân Du- Lv125

(https://i.imgur.com/B8qxP1L.jpg)

Tuân Uẩn- Lv 93

(https://i.imgur.com/n2CVZ1W.jpg)

Tuân Úc- Lv 131

(https://i.imgur.com/WBZNdaq.png)

Tương Cán- Lv 57

(https://i.imgur.com/alvqjYd.png)

Tưởng Tế- Lv 107

(https://i.imgur.com/dKQHGuz.png)

Tiêu đề: Re: [Album] Pet Hỏa Reborn 1-2-3
Gửi bởi: Huỳnh Anh vào Th03 08, 2020, 03:53 PM
Văn Tắc- Lv 90

(https://i.imgur.com/XKOoPce.png)

Vi Khang- Lv77

(https://i.imgur.com/Mym7Nzf.jpg)

Vu Cấm- Lv101

(https://i.imgur.com/hqgvZ9N.jpg)

Vũ Văn Chí- Lv130

(https://i.imgur.com/RhoQwiU.jpg)

Vương Liên- Lv78

(https://i.imgur.com/8v2e6gI.jpg)

Vương Song- Lv120

(https://i.imgur.com/0Yi3GAi.png)

Xa Trụ- Lv95

(https://i.imgur.com/8LYrqAu.jpg)

Yêu Qủy Vương- Lv150

(https://i.imgur.com/9bC76CT.png)