P-TS Online Community

Hình ảnh P-TS Online => Ảnh lưu trữ => Tác giả chủ đề:: Huỳnh Anh vào Th03 02, 2019, 06:53 PM

Tiêu đề: [Album] Pet Thủy [Water] Reborn 1-2-3
Gửi bởi: Huỳnh Anh vào Th03 02, 2019, 06:53 PM
Ất Địa Gia Lan

(https://i.imgur.com/2A1vfiM.png)

Bào Tam Nương- Lv119 ( Bao 3 Niang )

(https://i.imgur.com/Bd2M1Ax.png)

BDYHoàng Kim Thủy- Lv130

(https://i.imgur.com/89fO1sF.png)

Bộ Độ Căn - Lv 114 ( Step Root )

(https://i.imgur.com/fH9UuOP.png)

Cam Ninh- lv129 ( Gan Ning )

(https://i.imgur.com/gfcleyr.png)

Cát Bình- Lv 82 ( Ji Ping )

(https://i.imgur.com/g60Wl5n.png)

Chân Mật- Lv 145 ( Zhen Mi )

(https://i.imgur.com/P4kYRPx.png)

Chu Bình Dung- Lv 82 ( Zhu medioc )

(https://i.imgur.com/wzz2fq9.png)

Chu Du- Lv 135 ( Zhou Yu )

(https://i.imgur.com/1wy5yiC.png)

Chu Hoàn- Lv 93 ( Zhu Huan )

(https://i.imgur.com/NGwC817.png)

Chu Nhiên- Lv91 ( Zhu Ran )

(https://i.imgur.com/FOy3MUC.png)

Chu Thái- Lv 120 ( Zhou Tai )

(https://i.imgur.com/sE3kn7P.png)

Chu Thiện- Lv 94 ( Zhou Shan )

(https://i.imgur.com/ZXt9qB7.png)

Chu Tuấn- Lv 82 ( Zhou Jun )

(https://i.imgur.com/gFHkeZW.png)

Công Tôn Dương- Lv 105 ( G.S.Yang )

(https://i.imgur.com/vTlf3Zo.png)

Đại Hồng- Lv 70 ( Da Hong )

(https://i.imgur.com/tKvNx0q.png)

Đậu Mậu- Lv103 ( Dou Mao )

(https://i.imgur.com/ITTBKtE.png)

Diêm Tượng- Lv75 ( Yan Xiang )

(https://i.imgur.com/Kvb8y0R.png)

Điêu Thuyền- Lv126 ( Diao Chan )

(https://i.imgur.com/T8dtNmR.png)

Đinh Phụng- Lv76 ( Ding Feng )

(https://i.imgur.com/Z8uD92Z.png)

Đỗ Lỗ Ni - Lv61 ( Duluni )

(https://i.imgur.com/nq8kSPd.png)

Đổng Tập - Lv 84 ( Dong Xi )

(https://i.imgur.com/gKfCC2m.png)

Dương Hoằng- Lv 96 ( Yang Hong )

(https://i.imgur.com/plRTKi6.png)

Dương Phụ - Lv113 ( Xu Fu )

(https://i.imgur.com/JmEGXfl.png)

Gia Cát Cẩn- Lv 98 ( Zhuge Jin )

(https://i.imgur.com/NeTtdLV.png)

Hạ Tề- Lv81 ( He Qi )

(https://i.imgur.com/7LP2HOI.png)

Hám Trạch Lv 98 ( Kan Ze )

(https://i.imgur.com/Bp5ZMsB.png)

Hàn Toại - lv97 ( Han Sui )

(https://i.imgur.com/d1Y2fSN.png)

Hồ Tống- Lv 102 ( Hu Zong )

(https://i.imgur.com/ZvmFkR3.png)

Hoàng Bỉnh- Lv83 ( Huang Bing )

(https://i.imgur.com/E34vzsI.png)

Hoàng Cái- Lv 117 ( Huang Gai )

(https://i.imgur.com/3YRhRvG.png)

Hứa Thiệu- Lv 116 ( Xu Shao )

(https://i.imgur.com/pYzTS2k.png)

Hứa Tĩnh - Lv 108 ( Xu Jing )

(https://i.imgur.com/JpPwKOm.png)
Tiêu đề: Re: [Album] Pet Thủy Rb1-2
Gửi bởi: Huỳnh Anh vào Th03 02, 2019, 10:32 PM
Kiều Nhụy- Lv 93

(https://i.imgur.com/jdLDNPU.png)

Kỷ Linh- Lv 105

(https://i.imgur.com/mLFqvNE.png)

Lạc Thống- Lv 75

(https://i.imgur.com/OynqQN8.png)

Lăng Thống- Lv 95

(https://i.imgur.com/yPsvKxY.png)

Lang Trĩ - Lv 114

(https://i.imgur.com/8qUB2gC.png)

Lỗ Túc - lv112

(https://i.imgur.com/XAiqIWz.png)

Lữ Bố - Lv 150

(https://i.imgur.com/ruq36sE.png)

Lữ Đại - Lv 84

(https://i.imgur.com/6bQPR5f.png)

Lữ Mông- Lv 122

(https://i.imgur.com/fpFc5Gk.png)

Lục Tích - Lv 68

(https://i.imgur.com/8yV7APC.png)

Lục Tốn - Lv167

(https://i.imgur.com/UcqGNSo.png)

Lưu Ba - Lv109

(https://i.imgur.com/aM7YmPO.png)

Lưu Kỳ - Lv36

(https://i.imgur.com/vs9Ud8O.png)

Lưu Tử Bân - Lv139

(https://i.imgur.com/iPngXbb.png)

Ma Cổ Lạp - Lv 126

(https://i.imgur.com/7glLlQj.png)

Mạnh Hoạch- Lv 130

(https://i.imgur.com/fZz5jdP.png)

Mễ Nã- Lv 131

(https://i.imgur.com/GWC99Rf.png)

Ngô Phạm- Lv 87

(https://i.imgur.com/oDvR13C.png)

Ngô Sán- Lv 78

(https://i.imgur.com/zstov0R.png)

Ngưu Phiên - Lv 83

(https://i.imgur.com/VfhX9q8.png)

Nhan Liên- Lv 76

(https://i.imgur.com/Bfb7nQB.png)

Nhĩ Chi- Lv 95

(https://i.imgur.com/OtQbHKj.png)

Nhiêu Trợ - Lv 76

(https://i.imgur.com/CfY8rfZ.png)

Phạm Hùng - Lv 120

(https://i.imgur.com/nzTB2s0.png)

Quách Đại- Lv 47

(https://i.imgur.com/Ek3SKGo.png)

Quách Tỷ- Lv 95

(https://i.imgur.com/WZXNajR.png)

Quản Lộ- Lv 141

(https://i.imgur.com/TfxOvm0.png)

Quản Thừa - Lv 104

(https://i.imgur.com/ig6xRA3.png)

Sa Ma Kha - Lv 126

(https://i.imgur.com/SUfpIKQ.png)

Sĩ Hữu- Lv 92

(https://i.imgur.com/4xeh8xU.png)

Tả Hiền Vương- Lv 124

(https://i.imgur.com/sS0l3m8.png)
Tiêu đề: Re: [Album] Pet Thủy Rb1-2
Gửi bởi: Huỳnh Anh vào Th03 02, 2019, 10:43 PM
Tăng Gia Bà La- Lv135

(https://i.imgur.com/8HwDleX.png)

Tào Nhân- Lv 111

(https://i.imgur.com/6EwMF48.png)

Tát Ba Địa Qua- Lv 111

(https://i.imgur.com/tyC6aMO.png)

Thạch Quảng Nguyên- Lv 104

[size=5(https://i.imgur.com/QTXBkp9.png)[/size]

Thái Mạo- Lv 85

(https://i.imgur.com/loy99UH.png)

Thái Sư Hưởng- Lv 100

(https://i.imgur.com/tQqAavo.png)

Thái Sử Từ- Lv 134

(https://i.imgur.com/h95Wy40.png)

Thị Uy- Lv 101

(https://i.imgur.com/aDZymuU.png)

Ti Di Hô- Lv 99

(https://i.imgur.com/WWcMfXA.png)

Tiên Vu Đơn- Lv 82

(https://i.imgur.com/yzDEEU9.png)

Tổ Mậu- Lv 101

(https://i.imgur.com/J8S2RIv.png)

Tô Phi- Lv 72

(https://i.imgur.com/w8Qt7I1.png)

Toàn Nhu- Lv 68

(https://i.imgur.com/546plCl.png)

Toàn Tông- Lv 102

(https://i.imgur.com/MPAsLgz.png)

Tôn Du- Lv 93

(https://i.imgur.com/5ulU0eR.png)

Tôn Dực- Lv 111

(https://i.imgur.com/9df8xIG.png)

Tôn Hoán- Lv 90

(https://i.imgur.com/eTxZ1OJ.png)

Tôn Kiên- Lv 137

(https://i.imgur.com/HfJewVi.png)

Tôn Kiểu - Lv 103

(https://i.imgur.com/ytAXIrn.png)

Tôn Lãng- Lv 95

(https://i.imgur.com/f5sR8wV.png)

Tôn Sách- Lv 135

(https://i.imgur.com/ykrb6bq.png)

Tôn Thiều- Lv 91

(https://i.imgur.com/Iew5DUm.png)

Tôn Thiệu- Lv 122

(https://i.imgur.com/O61kBAc.png)

Tống Thế Lâm - Lv 128

(https://i.imgur.com/MzASYU9.png)
Tiêu đề: Re: [Album] Pet Thủy Rb1-2
Gửi bởi: Huỳnh Anh vào Th03 02, 2019, 10:52 PM
Trần Võ- Lv 98 ( ChenWu )

(https://i.imgur.com/MntmkNS.png)

Triệu Thống 赵 统(Zhào Tǒng)

(https://i.imgur.com/ytlj0xa.png)

Trình Bỉnh- Lv 69

(https://i.imgur.com/HYjMbLR.png)

Trình Ngân- Lv95

(https://i.imgur.com/KrOQwPv.png)

Trình Tư- Lv 80

(https://i.imgur.com/CigTFIl.png)

Trương Bảo- Lv 110

(https://i.imgur.com/j5BOJYb.png)

Trương Chiêu- Lv 123

(https://i.imgur.com/7w3qg8q.png)

Trương Duẫn - Lv 83

(https://i.imgur.com/X1RAAWc.png)

Trương Hoành- Lv 118

(https://i.imgur.com/QTS0Glv.png)

Trương Huân - Lv 90

(https://i.imgur.com/TOPBaY2.png)

Trương Ôn- Lv 73

(https://i.imgur.com/bUzJuRy.png)

Trương Phấn- Lv 116

(https://i.imgur.com/jZaxOSs.png)

Trương Thừa- Lv 93

(https://i.imgur.com/1jalhqL.png)

Từ Thịnh - Lv 102

(https://i.imgur.com/mQGxwwU.png)

Tuân Thái - Lv6

(https://i.imgur.com/kfcNExL.png)

Tưởng Khâm - Lv 76

(https://i.imgur.com/gJlrFde.png)

Văn Sính - Lv 91

(https://i.imgur.com/MKjR5cy.png)

Vương Sán - Lv 47

(https://i.imgur.com/jIbD3FJ.png)