ID Map- Warp U Châu - Ký Châu (12000)

Tác giả Huỳnh Anh, Th01 10, 2019, 11:25 AM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Huỳnh Anh

Th01 10, 2019, 11:25 AM Last Edit: Th10 13, 2019, 11:52 AM by Huỳnh Anh
Khuyến cáo: Mọi dự liệu do diễn đàn P-TS online cung cấp chỉ phù hợp cho game P-TS online không phù hợp cho các TS online khác. Mọi tác quyền hình ảnh đều phục vụ cho PTS online vui lòng không ăn cắp chỉnh sửa
ĐẠI HƯNG SƠN ĐỘNGTrích dẫn12000 U Châu
12001 Trác Quận
12002 Đường lớn Trác Quận
12003 Quảng Trường Trác Quận
12004 Nhà Trương Phi
12005 Vườn Đào
12007 Khách sạn Duyệt Lai
12009 Phủ Quách Dịch
12011 Thành Cự Lộc
12012 Tế đàn Cự Lộc
12013 Địa Huyệt Khăn Vàng
12014 Cửa thành Cự Lộc
12015 Bần hộ ( N.Quan Vũ )
12018 Tiệm trà
12021 Cửa thành Bình Nguyên
12022 Đường lớn Bình Nguyên
12023 Điểm binh đài
12031 Thôn Lâu Tang
12032 Thôn Lâu Song
12041 Thôn Thường Sơn
12042 Rừng Thường Sơn
12051 Tàn tích Bột Hải
12061 Cửa thành Nghiệp Thành
12062 Đường lớn Nghiệp Thành
12063 Hoàng Cung Nghiệp Thành
12064 Quảng Trường Nghiệp Thành
12065 Đường tắt Nghiệp Thành
12071 Khu chế tạo Đài Huyện
12072 Đường lớn Đài Huyện
12073 Đường lớn Đài Huyện
12074 Cửa thành Đài Huyện
12075 Cửa thành Đài Huyện
12081 Khu chế tạo Chân Định
12082 Đường lớn Chân Định
12083 Đường lớn Chân Định
12084 Cửa thành Chân Định
12085 Cửa thành Chân Định
12091 Đài Đổng Tước
12092 Thông đạo Đổng Tước
12093 Đài dien Đổng Tước
12094 Đổng Tước Đài
12095 Đỉnh Đổng Tước
12096 Đổng Tước Đài
12097 Đổng Tước Đài
12101 Phú hộ ( N.Lý Lang )
12102 Bần hộ ( N.Châu Tịnh )
12103 Phú hộ ( N.Lưu Phu Nhân )
12104 Tào Phủ Nghiệp Thành
12105 Phòng Tào Thực
12106 Phòng Tào phi
12107 Phòng Quách nữ vương
12108 Phòng Chân Mật
12131 Bần hộ ( N.Duy Duy )
12132 Bần hộ ( N.Phục cô nương )
12133 Bần hộ ( N.Lưu Trưởng Quý )
12134 Phú hộ ( N.Công Tôn Toản )
12135 Nhà Triệu Vân Thường Sơn
12136 Bần hộ ( N.Giản Ung )
12137 Bần hộ ( N.Cổ Tiều Phu )
12138 Phú hộ ( N.Thẩm Phối )
12139 Phú hộ ( N.Quách Gia )
12140 Quán Dịch Nghiệp Thành
12171 Bần hộ ( N.Khuân vác )
12172 Bần hộ ( N.Tà Lão Đầu )
12173 Bần hộ ( N.Trịnh Lão Đầu )
12174 Bần hộ ( N.Lưu A Ma )
12175 Bần hộ ( N.Hứa Thiệu )
12176 Bần hộ ( N.Ngô Tiểu Muội )
12177 Nhà Lưu Bị Lâu Tang
12179 Bần hộ ( N.Tuân Thái )
12180 Sòng bạc
12201 Lò rèn Nghiệp Thành
12202 Lò rèn Cự Lộc
12203 Lò rèn Bình Nguyên
12204 Tiệm sắt Trác Quận
12205 Lò rèn Đài Huyện
12206 Lò rèn Chân Đỉnh
12221 Hiệu thuốc Nghiệp Thành
12222 Hiệu thuốc Cự Lộc
12223 Hiệu thuốc Trác Quận
12224 Tiệm Thuốc Đài Huyện
12225 Tiệm Thuốc Chân Đỉnh
12241 Nhà tro Nghiệp Thành
12242 Nhà tro Cự Lộc
12243 Nhà tro Bình Nguyên
12244 Khách sạn Duyệt Lai
12245 Nhà tro Đài Huyện
12246 Nhà tro Chân Đỉnh
12261 Tiền trang Nghiệp Thành
12262 Tiền trang Cự Lộc
12263 Tiền trang Trác Quận
12264 Tiền trang Đài Huyện
12265 Tiền trang Chân Đỉnh
12266 Kho Đài Huyện
12267 Kho Chân Đỉnh
12281 Tiệm trà
12282 Tiệm trà Cự Lộc
12301 Đại điện chư hầu
12302 Quan Phủ Cự Lộc
12303 Quan Phủ Bình Nguyên
12304 Quan Phủ Trác Quận
12305 Trai Giam Bình Nguyên
12306 Nhà nghỉ chiến trường
12307 Nhà nghỉ chiến trường
12308 Nhà nghỉ chiến trường
12309 Nhà nghỉ chiến trường
12310 Quan phủ
12401 Đường Từ Vô Sơn
12402 Đường mòn Từ Vô Sơn
12403 Đỉnh Từ Vô Sơn
12404 Phòng nhỏ Từ Vô Sơn
12411 Kiệt Thạch Sơn
12412 Kiệt Thạch Sơn
12413 Đỉnh Kiệt Thạch Sơn
12421 Lô Long Khẩu
12431 Hồ Quan
12432 Thông đạo Hồ Quan
12441 Giới Kiều
12501 Động Đại Hưng Sơn 1
12502 Động Đại Hưng Sơn 2
12503 Động Đại Hưng Sơn 3
12504 Động Đại Hưng Sơn 4
12505 Động Đại Hưng Sơn 5
12506 Động Đại Hưng Sơn 6
12507 Động Đại Hưng Sơn 7
12508 Động Đại Hưng Sơn 8
12511 Mỏ khoáng Thường Sơn 1
12512 Mỏ khoáng Thường Sơn 2
12513 Mỏ khoáng Thường Sơn 3
12514 Mỏ khoáng Thường Sơn 4
12515 Mỏ khoáng Thường Sơn 5
12516 Mỏ khoáng Thường Sơn 6
12517 Mỏ khoáng Thường Sơn 7
12518 Mỏ khoáng Thường Sơn 8
12519 Mỏ khoáng Thường Sơn 9
12521 Mỏ khoáng Cự Lộc 1
12522 Mỏ khoáng Cự Lộc 2
12523 Mỏ khoáng Cự Lộc 3
12524 Mỏ khoáng Cự Lộc 4
12525 Mỏ khoáng Cự Lộc 5
12526 Mỏ khoáng Cự Lộc 6
12527 Mỏ khoáng Cự Lộc 7
12528 Mỏ khoáng Cự Lộc 8
12529 Mỏ khoáng Cự Lộc 9
12530 Mỏ khoáng Cự Lộc 10
12531 Mỏ khoáng Cự Lộc 11
12532 Mỏ khoáng Cự Lộc 12
12533 Mỏ khoáng Cự Lộc 13
12534 Mỏ khoáng Cự Lộc 14
12535 Mỏ khoáng Cự Lộc 15
12536 Mỏ khoáng Cự Lộc 16
12537 Mỏ khoáng Cự Lộc 17
12538 Mỏ khoáng Cự Lộc 18
12539 Mỏ khoáng Cự Lộc 19
12540 Mỏ khoáng Cự Lộc 20
12541 Mỏ khoáng Cự Lộc 21
12542 Mỏ khoáng Cự Lộc 22
12543 Mỏ khoáng Cự Lộc 23
12544 Mỏ khoáng Cự Lộc 24
12545 Mỏ khoáng Cự Lộc 25
12546 Mỏ khoáng Cự Lộc 26
12547 Mỏ khoáng Cự Lộc 27
12548 Mỏ khoáng Cự Lộc 28
12549 Mỏ khoáng Cự Lộc 29
12550 Mỏ khoáng Cự Lộc 30
12551 Mỏ khoáng Cự Lộc 31
12552 Mỏ khoáng Cự Lộc 32
12553 Mỏ khoáng Cự Lộc 33
12554 Mỏ khoáng Cự Lộc 34
12555 Mỏ khoáng Cự Lộc 35
12556 Mỏ khoáng Cự Lộc 36
12557 Mỏ khoáng Cự Lộc 37
12558 Mỏ khoáng Cự Lộc 38
12559 Mỏ khoáng Cự Lộc 39
12560 Mỏ khoáng Cự Lộc 40
12561 Mỏ khoáng Cự Lộc 41
12562 Mỏ khoáng Cự Lộc 42
12563 Mỏ khoáng Cự Lộc 43
12564 Mỏ khoáng Cự Lộc 44
12565 Mỏ khoáng Cự Lộc 45
12566 Mỏ khoáng Cự Lộc 46
12567 Mỏ khoáng Cự Lộc 47
12568 Mỏ khoáng Cự Lộc 48
12569 Mỏ khoáng Cự Lộc 49
12570 Mỏ khoáng Cự Lộc 50
12571 Mỏ khoáng Cự Lộc 51
12581 Huyệt mộ Triều ca 1
12582 Huyệt mộ Triều ca 2
12583 Huyệt mộ Triều ca 3
12584 Huyệt mộ Triều ca 4
12585 Huyệt mộ Triều ca 5
12586 Huyệt mộ Triều ca 6
12587 Huyệt mộ Triều ca 7
12588 Huyệt mộ Triều ca 8
12589 Huyệt mộ Triều ca 9
12590 Huyệt mộ Triều ca 10
12591 Mỏ khoáng Trác Quận 1
12592 Mỏ khoáng Trác Quận 2
12593 Mỏ khoáng Trác Quận 3
12701 Binh trướng Hương Dũng
12702 Đại trướng Hương Dũng
12703 Quân trướng Hương Dũng
12704 Binh trướng Hương Dũng
12705 Binh trướng Hương Dũng
12706 Binh trướng Hương Dũng
12711 Chiến trường dũng giả
12721 Thôn Ẩn Thế
12722 Rừng Ẩn Thế
12723 Nhà cỏ Ẩn Thế 1
12724 Nhà cỏ Ẩn Thế 2
12801 Bia Chi Lâm
12802 Rừng ngoại ô 1
12803 Rừng ngoại ô 2
12804 Rừng bia Đường lâm
12805 Bia Chi Lâm
12806 Rừng Dịch Huyện
12807 Rừng ngoại ô 3
12808 Rừng Trác Quận
12809 Sa mạc Hồ Quan
12811 Rừng cây vô tận
12815 Đất tuyết Lô Long 1
12816 Đất tuyết Lô Long 2
12817 Đất tuyết Lô Long 3
12818 Đất tuyết Lô Long 4
12819 Đất tuyết Lô Long 5
12820 Đất tuyết Lô Long 6
12821 Rừng Trung Sơn 1
12822 Mỏ khoáng Vương Ốc
12823 Rừng Trung Sơn 2
12824 Rừng Trung Sơn 3
12825 Rừng Lâu Tang 1
12826 Rừng Lâu Tang 2
12827 Rừng Lâu Tang 3
12828 Rừng Lâu Tang 4
12829 Rừng Lâu Tang 5
12830 Rừng Lâu Tang 6
12831 Nội Hoàng thụ lâm
12841 Rừng Tây Sơn
12842 Rừng Tây Sơn
12851 Trại Lê Dương
12852 Rừng Lê Dương 1
12853 Rừng Lê Dương 2
12854 Quân trướng
12855 Quân trướng
12861 Rừng Triều Ca1
12862 Rừng Triều Ca2
12871 Rừng Mục Dã
12881 Rừng Hà Nội 1
12882 Rừng Hà Nội 2
12891 Rừng Cự Lộc
12901 Khu nuoi binh
12911 Lễ đường kết hôn
12921 Đổng Tước Đài Nhị Kiều
12922 Tháp thí luyện 1
12923 Tháp thí luyện 2
12924 Tháp thí luyện 3
12925 Tháp thí luyện 4
12926 Tháp thí luyện 5
12927 Tháp thí luyện 6
12928 Tháp thí luyện 7
12929 Tháp thí luyện 8
12930 Tháp thí luyện 9
12931 Tháp thí luyện 10
12932 Tháp thí luyện 11
12933 Tháp thí luyện 12
12934 Tháp thí luyện 13
12935 Tháp thí luyện 14
12936 Tháp thí luyện 15
12937 Tháp thí luyện 16
12938 Tháp thí luyện 17
12939 Tháp thí luyện 18
12941 Đỉnh Lôi Phong
12942 Lôi Phong bảo điện
12943 Lôi Phong thông đạo
12990 Lôi đài tỷ võ
12991 Lôi đài tỷ võ
12992 Võ đài Hương Dũng

game79