Giải cứu nạn nhân Bột Hải

Tác giả Conquest312, Th01 09, 2019, 01:19 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Conquest312

Th01 09, 2019, 01:19 PM Last Edit: Th01 10, 2019, 09:39 AM by Conquest312
Tên Q: Giải cứu nạn nhân Bột Hải
Điều kiện nhiệm vụ: lv. 20.
Địa điểm: Dự Châu, Thiết Thạch Sơn.
Vật phẩm có được: điểm kinh nghiệm nhiều 5%.
Nội dung nhiệm vụ:
Ta đến Dự Châu Khiết Thạch Sơn đối thoại với Nghiêm Quả Phụ vào chiến đấu với Lâu Ban, Ô Diên, Ô Hằng Binh 3 người.
Thắng lợi đến Đất Hoang Lạc Hải đối thoại với Hương Nhi và vào chiến đấu với Thạc Tấn, Nan Lâu, Phổ Phú Lư, Chiến Sĩ Ô Hăng 4 người.
Thắng lợi vào chiến đấu tiếp với Nhan Lương, Hứa Du, Viên Thiệu, Quách Đồ, Văn Xú, Hàn Mãnh, Cao Lãm, Tượng Nghĩa Cừ, Tưởng Kì, Thuần.Nh.Quỳnh.
Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.