Thu Thập Nguyên Thần Võ Tướng (Serve 1 & 3)

Tác giả P-TS Online, Th05 18, 2022, 01:05 PM

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

P-TS Online

Thông tin chi tiết:

Quy đổi võ tướng

Mỗi võ tướng Reborn 2 Level 200 có thể được dùng để đổi lấy 1 Nguyên Thần (loại nguyên thần dựa trên danh sách bên dưới)Map đổi Nguyên Thần - Khai Tâm Địa Phủ - 60051Tỉ lệ quy đổi set Nguyên Thần

Cần 10 Nguyên Thần 1, 2, và 3 (tổng cộng 30 Nguyên Thần = 30 Võ Tướng Reborn 2 Lv. 200) và 2 Chấn Hà Thạch (Kiếm được ở Tầng 10 Tháp Chấn Hà) cho mỗi món của set Nguyên Thần.Chấn Hà ThạchMap đổi set Nguyên Thần - Vọng Hương Lộ - Map ID 60451Status cụ thể cho từng món của set Nguyên Thần
Danh Sách Võ Tướng dùng để đổi Nguyên Thần

Để tìm kiếm nhanh các bạn sử dụng tổ hợp phím Ctrl F và gõ tên võ tướng cần tim nhé!

Hình ảnh võ tướng các bạn có thể tham khảo thêm ở box hình ảnh - Link


Nguyên Thần 1 - Tướng có phẩm chất bình thường - Level ≤ 10045258 Bạch Nhiễu
45244 Bỉnh Nguyên
45209 Bộ Chất
45288 Cao Cán
45007 Cao Lãm
45211 Cao Nhu
45185 Cát Bình
45283 Chu Bình Dung
45151 Chu Hoàn
45163 Chu Linh
45016 Chu Nhiên
45190 Chu Quang
45145 Chu Thiện
45030 Chu Thương
45210 Chu Trị
45282 Chu Tuấn
45158 Chung Diêu
45191 Cố Ung
45243 Công Tôn Toản
45240 Đại Hồng
45062 Đại Kiều
45224 Di Di
45052 Diêm Nhu
45226 Diêm phố
45023 Điền Dự
45111 Đinh Phụng
45156 Đỗ Kỳ
45289 Doãn Giai
45169 Đổng Hòa
45112 Đổng Tập
45104 Dư Phu La
45043 Dương Hoằng
45203 Dương Tùng
45144 Gia Cát Cẩn
45027 Gia Cát Quân
45256 Giản Ung
45193 Hạ Hầu Thượng
45132 Hà Quỳ
45152 Hạ Tề
45010 Hám Trạch
45056 Hàn Hạo
45040 Hàn Mãnh
45149 Hàn Toại
45257 Hàn Trung
45194 Hình Đạo Vinh
45032 Hoắc Tuấn
45122 Hoàng Quyền
45116 HoàngThừa Ngạn
45093 Hứa Du
45197 Hướng Lãng
45031 Hướng Sủng
45247 Khâu Lực Cư
45133 Khiên Chiêu
45107 Lạc Thống
45048 Lăng Thống
45019 Lâu Khuê
45064 Liêu Hóa
45028 Liêu Lập
45164 Lộ Chiêu
45162 Lữ Kiền
45216 Lữ Nghĩa
45215 Lữ Phạm
45146 Lục Tích
45055 Lương Tập
45127 Lưu Phong
45181 Lưu Quý
45232 Lý Đại Mục
45054 Lý Điển
45124 Lý Khôi
45179 Lý Phu
45024 Lý Thông
45036 Lý Thuật
45103 Lý Túc
45259 Mã Thiết
45228 Mã Tương
45059 Mãn Sủng
45123 Mạnh Công Uy
45254 Na Lỵ
45214 Ngô Ban
45012 Ngô Sán
45126 Ngô Ý
45011 Ngu Phiên
45128 Ngưu Kim
45403 Nhĩ Chi
45120 Phan Chương
45225 Phàn Trù
45200 Phí Quan
45051 Phó Cán
45176 Phụ Khuông
45003 Phùng Kỷ
45239 Quách Đại
45004 Quách Đồ
45206 Quách Tỷ
45202 Quản Hợi
45173 Quan Ngân Bình
45154 Quản Ninh
45212 Sử Hoán
45100 Tả Linh
45035 Tân Bình
45249 Tân Tì
45119 Tào Thuần
45182 Thái Dương
45188 Thái Mạo
45234 Thái Sử Hưởng
45020 Thái Văn Cơ
45138 Thuần Vu Quỳnh
45229 Thương thăng
45042 Ti Di Hô
45026 Ti Nô Mẫu Li
45139 Ti Trạm
45237 Tiên Vu Đơn
45245 Tiên Vu Phụ
45034 Tiểu Kiều
45205 Toàn Nhu
45255 Tôn Càn
45150 Tôn Du
45208 Tôn Hoán
45207 Tôn Lãng
45187 Tôn Thiều
45248 Tôn Trọng
45231 Tông Bảo
45260 Tông Dự
45218 TônThượngHương
45251 Trần Bại
45213 Trần Chấn
45115 Trần Đăng
45063 Trấn Đáo
45157 Trần Kiểu
45110 Trần Võ
45170 Triệu Luy
45220 Triệu Nga
45099 Triệu Nghiễm
45008 Triệu V.Khương
45108 Trình Bỉnh
45196 Trình Độ
45155 Trương Kí
45175 Trương Nghi
45044 Trương Ôn
45184 Trương Thừa
45039 TrươngMạnThành
45201 Tự Hộc
45134 Tư Mã Lãng
45015 Tưởng Khâm
45047 Văn Sính
45174 Viên Thiệu
45414 Viên Thuật
45140 Viên Thượng
45227 Võ An Quốc
45178 Võ Châu
45230 Vu Độc
45161 Xa Trụ
45060 Y Tịch

Nguyên Thần 2 - Tướng có phẩm chất trung bình - 101 ≤ Level ≤ 12545291 Ất Địa Gia Lan
45094 Bàng Dục
45167 Bàng Đức Công
45168 Bành Dạng
45281 Bào Tam Nương
45236 Bộ Độ Căn
45005 Cao Thuận
45284 Chu Phù
45268 Chu Thái
45142 Công Tôn Dương
45415 Công Tôn Tập
45061 Đạp Đốn
45160 Điển Mãn
45131 Đổng Chiêu
45137 Đổng Hoàng
45204 Đổng Việt
45049 Giả Hủ
45050 Giả Quỳ
45086 Hàn Đương
45087 Hí Chí Tài
45090 Hoa Hùng
45013 Hoàng Cái
45118 Hoàng Phủ Tung
45095 HoàngNguyệtAnh
45075 Hứa Thiệu
45238 Hứa Tĩnh
45046 Kỷ Linh
45166 Lại Cung
45404 Lang Trĩ
45091 Lỗ Túc
45293 Lữ Khải
45183 Lữ Mông
45106 Lưu Ba
45130 Lưu Bị
45097 Lưu Diệp
45002 Lý Nho
45101 Mã Đại
45029 Mã Đằng
45071 Mã Lương
45058 Mã Tắc
45096 Mạnh Đạt
45006 Nghiêm Bạch Hổ
45172 Nghiêm Nhan
45053 Nhạc Tiến
45082 Nhan Lương
45286 NhạnĐiêuTuyết
45246 Phù La Hàn
45290 Qua Luân Tri
45396 Quách Nữ Vương
45038 Quách Viện
45088 Quan Bình
45280 Quan Tác
45076 Tả Hiền Vương
45199 Tang Bá
45117 Tào Chân
45021 Tào Hồng
45045 Tào Nhân
45113 Tào Phi
45079 Tào Thực
45235 Tát Ba Địa Qua
45253 Tây Na Bà Địa
45083 Thạch Q Nguyên
45033 Thẩm Phối
45065 Thôi Châu Bình
45084 Tổ Mậu
45092 Tôn Dực
45109 Tôn Kiểu
45241 Tôn Thiệu
45136 Tống Kiến
45018 Trần Quần
45017 Trình Dục
45125 Trình Phổ
45105 Trương Bảo
45009 Trương Chiêu
45001 Trương Giác
45041 Trương Hoành
45089 Trương Lỗ
45114 Trương Lương
45180 Trương Nhậm
45233 Trương Nhượng
45143 Trương Phấn
45098 TrươngXuân Hoa
45057 Tư Mã Huy
45014 Từ Thịnh
45025 Từ Thứ
45102 Tưởng Nghĩa Cừ
45121 Tưởng Uyển
45037 Văn Xú
45022 Vu Cấm
45252 Vương Bình
45405 Vương Song

Nguyên Thần 3 - Tướng có phẩm chất ưu tú - Level ≥ 12645223 Bàng Đức
45222 Bảo Xuất
45397 Bồ Nguyên
45217 Cam Ninh
45067 Chân Mật
45141 Chu Du
45434 Chúc Dung
45276 Đặng Ngải
45077 Điền Phong
45070 Điển Vi
45148 Điêu Thuyền
45432 Đổng Trác
45177 Dương Tu
45411 Gia Cát Quả
45078 Hạ Hầu Đôn
45266 Hạ Hầu Uyên
45267 Hoàng Trung
45270 Hứa Chử
45261 Khảo Lỗ
45066 Lỗ Tạp
45400 Lữ Bố
45275 Lữ Linh Khởi
45292 Lý Nghiêm
45285 Lý Phong
45074 Mã Siêu
45433 Mạnh Hoạch
45262 Mễ Nã
45263 Na Âu
45435 Ngột Đột Cốt
45072 Ngụy Diên
45165 Pháp Chính
45153 Quách Gia
45430 Quản Lộ
45198 Quan Vũ
45264 Sa Âu Sa
45186 Sa Ma Kha
45135 Tào Chương
45279 Tào Duệ
45189 Tào Tháo
45219 Tào Xung
45147 Thái Sử Từ
45129 Thôi Diễm
45073 Thư Thụ
45080 Ti Cẩu
45287 Tôn Kiên
45171 Tôn Quyền
45068 Tôn Sách
45081 Trần Cung
45408 Triệu Quảng
45409 Triệu Thống
45221 Triệu Vân
45265 Trương Hợp
45192 Trương Liêu
45159 Trương Phi
45195 Trương Tùng
45269 Từ Hoảng
45406 Tư Mã Sư
45069 Tuân Úc
45277 Văn Ương
45407 Vương Dị